Top

گواهینامه بین المللی پاما (ذهنی)

جهت شرکت درآزمون گواهینامه بین المللی پاما متناسب با آخرین ترم گذرانده شده اقدام به ثبت نام نمایید

این آزمون در دو سطح جداگانه چرتکه و ذهنی برگزار میگردد

گواهینامه هر آزمون جداگانه صادر میشود

شما میتوانید در هر کدام از آزمونها به صورت تکی و یا در هردو آزمون شرکت کنید

سطح بندی این آزمون بر اساس آخرین ترم گذرانده شده میباشد

 

سطح 7: پایان ترم 12 است که بالاترین سطح آزمون است

 

سطح 8 (5 تا 7 سال):
اتمام ترم 10 و 11

 

سطح 6 (گروه سنی 8 تا 12 سال):
اتمام ترم 9 و 10 و 11

 

سطح 9: فراگیران هر دو گروه سنی که ترم 6 را به اتمام رسانده اند

 

هزینه گواهینامه آزمون چرتکه: 55000 تومان
هزینه گواهینامه آزمون ذهنی: 55000 تومان

گواهینامه صادره دارای کد منحصر به فرد هر فراگیر در انجمن جهانی پاما میباشد که قابل رهگیری و استعلام از سایت پاما میباشد.

 
جهت شرکت درآزمون گواهینامه بین المللی پاما متناسب با آخرین ترم گذرانده شده اقدام به ثبت نام نمایید

این آزمون در دو سطح جداگانه چرتکه و ذهنی برگزار میگردد

گواهینامه هر آزمون جداگانه صادر میشود

شما میتوانید در هر کدام از آزمونها به صورت تکی و یا در هردو آزمون شرکت کنید

سطح بندی این آزمون بر اساس آخرین ترم گذرانده شده میباشد

 

سطح 7: پایان ترم 12 است که بالاترین سطح آزمون است

 

سطح 8 (5 تا 7 سال):
اتمام ترم 10 و 11

 

سطح 6 (گروه سنی 8 تا 12 سال):
اتمام ترم 9 و 10 و 11

 

سطح 9: فراگیران هر دو گروه سنی که ترم 6 را به اتمام رسانده اند

 

هزینه گواهینامه آزمون چرتکه: 55000 تومان
هزینه گواهینامه آزمون ذهنی: 55000 تومان

گواهینامه صادره دارای کد منحصر به فرد هر فراگیر در انجمن جهانی پاما میباشد که قابل رهگیری و استعلام از سایت پاما میباشد.