Top

جزوه تمرین اضافه کتاب 7

این جزوه به صورت اختیاری در اختیار فراگیرانی قرار میگیرد که مایل هستند تمرینهای بیشتری نسبت به تمرینهای کتاب ترم خود داشته باشند

خرید این کتاب بنا به درخواست فراگیران اختیاری است

برای تمرین بیشتر در منزل میتوانید ازین جزوات استفاده کنید
این جزوه به صورت اختیاری در اختیار فراگیرانی قرار میگیرد که مایل هستند تمرینهای بیشتری نسبت به تمرینهای کتاب ترم خود داشته باشند

خرید این کتاب بنا به درخواست فراگیران اختیاری است

برای تمرین بیشتر در منزل میتوانید ازین جزوات استفاده کنید