Top

جزوه تمرین اضافه کتاب 6

این جزوه ها برای فراگیرانی است که مایل به تکرار و تمرین اضافه در منزل و تقویت مهارتهای خود هستند

مطالب این کتاب با کتاب تمرین اصلی ترم متفاوت است و  تهیه آن ها کاملا اختیاری
این جزوه ها برای فراگیرانی است که مایل به تکرار و تمرین اضافه در منزل و تقویت مهارتهای خود هستند

مطالب این کتاب با کتاب تمرین اصلی ترم متفاوت است و  تهیه آن ها کاملا اختیاری