Top

جزوه تمرین اضافه کتاب 5

این جزوات به صورت اختیاری در نظر گرفته شده اند و ربطی به کتاب تمرین ترم ندارند

صرفا برای تکرار و تمرین اضافه در منزل طراحی شده اند

ویژه فراگیرانی که علاقه به تمرین بیشتر و فوق برنامه در منزل دارند
این جزوات به صورت اختیاری در نظر گرفته شده اند و ربطی به کتاب تمرین ترم ندارند

صرفا برای تکرار و تمرین اضافه در منزل طراحی شده اند

ویژه فراگیرانی که علاقه به تمرین بیشتر و فوق برنامه در منزل دارند