Top

جزوه تمرین اضافه کتاب 12

این جزوات ویژه فراگیرانی است که مایل به تکرار و تمرین بیشتر هستند و این جزوات را اختیاری برای تمرینهای فوق برنامه خود انتخاب میکنند و مطالب آن با کتاب تمرین ترم اصلی فرق دارد
این جزوات ویژه فراگیرانی است که مایل به تکرار و تمرین بیشتر هستند و این جزوات را اختیاری برای تمرینهای فوق برنامه خود انتخاب میکنند و مطالب آن با کتاب تمرین ترم اصلی فرق دارد