Top

کتاب آباکوس

کتاب پیش رو در بسته آموزشی ترم 1 موجود میباشد و بنام کتاب آباکوس شناخته میشود.در این کتاب فراگیران از طریق نقاشی و رنگ آمیزی با اعداد و مهره ها و اصول عملی کلاس چرتکه آشنا میشوند
کتاب پیش رو در بسته آموزشی ترم 1 موجود میباشد و بنام کتاب آباکوس شناخته میشود.در این کتاب فراگیران از طریق نقاشی و رنگ آمیزی با اعداد و مهره ها و اصول عملی کلاس چرتکه آشنا میشوند