Top

کتاب تمرین 1

زمان تحویل: 4 روز پس از ثبت سفارش

 تحویل حضوری نداریم

کتاب شماره 1

مربوط به ترم basic گروه سنی 8 تا 12 سال

مربوط به ترمهای Pre School , Basic P(ترمهای 1 و 2 گروه سنی 5 تا 12 سال)

این کتاب در گروه سنی 8 تا 12 سال، در یک ترم تدریس میشود.

این کتاب در گروه سنی 5 تا 7 سال، در دو ترم تدریس میشود.
زمان تحویل: 4 روز پس از ثبت سفارش

 تحویل حضوری نداریم

کتاب شماره 1

مربوط به ترم basic گروه سنی 8 تا 12 سال

مربوط به ترمهای Pre School , Basic P(ترمهای 1 و 2 گروه سنی 5 تا 12 سال)

این کتاب در گروه سنی 8 تا 12 سال، در یک ترم تدریس میشود.

این کتاب در گروه سنی 5 تا 7 سال، در دو ترم تدریس میشود.